Regulamin świadczenia usług

§1. Postanowienia ogólne

Internetowy System Obsługi Zleceń TenPRINT® umieszczony na stronach internetowych ten.pl oraz studioten.pl, zwany dalej TenPRINT®, jest prowadzony przez firmę Studio TEN A. Gracek, P. Kanafa, B. Leżaj z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Cybulskiego 41 zwanym dalej Zleceniobiorcą. Dokument ten stanowi formę umowy pomiędzy Studio TEN A. Gracek, P. Kanafa, B. Leżaj a Klientem korzystającym z TenPRINT®. Zamówienia w TenPRINT® mogą składać Klienci, którzy:

 • Posiadają dostęp do internetu, zarejestrowali się w systemie TenPRINT® oraz otrzymali swój indywidualny login i hasło dostępu,
 • Zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i go akceptują.
 • Studio TEN A. Gracek, P. Kanafa, B. Leżaj. zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych. Klient akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204 )

  §2. Realizacja zamówień

  Terminy realizacji zamówień opisane na stronie ten.pl i studioten.pl podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

  Termin realizacji zlecenia liczy się od daty złożenia zlecenia w systemie TenPRINT® oraz zakończenia przesłania plików. Termin realizacji wydłuża się o okres wynikający ze zmiany ustaleń lub wystąpienia przeszkód natury wyższej, niezależnych od Wykonawcy. W takim jednak przypadku Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu maksymalnego terminu realizacji.

  Zleceniobiorca wymaga dostarczenia pliku komputerowego przygotowanego do druku, wykonania klisz poligraficznych, matryc drukarskich ctp wg specyfikacji zamieszczonej na stronie. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac, w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich. Zleceniodawca oświadcza, że przesłane prace są wolne od wirusów i nie spowodują awarii oprogramowania ani urządzeń komputerowych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie plików do druku. Prace drukowane są w postaci, w jakiej zostały dostarczone do druku. Zleceniobiorca nie ma obowiązku wprowadzania poprawek i modyfikacji w plikach przesłanych przez Klienta.

  Plik dostarczony do Studio TEN A. Gracek, P. Kanafa, B. Leżaj drogą internetową firma zobowiązuje się do skasowania po upływie dwóch tygodni od daty odbioru lub wysyłki pracy. Nośniki elektroniczne, na których dostarczane są prace nie są odsyłane do Klienta. Po upływie dwóch tygodni od realizacji zlecenia nośnik wraz z zawartością jest niszczony. Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do Studio TEN A. Gracek, P. Kanafa, B. Leżaj jest chroniona przed dostępem osób trzecich.

  §3. Ceny i Płatności

  Pierwsze 3 zlecenia oraz zlecenia o wartości poniżej 122 zł brutto płatne są gotówką, za pobraniem lub przedpłatą na konto.
  Każde następne zlecenie może być wystawione z odroczonym 14-dniowym terminem płatności jeżeli Klient spełnia następujące warunki:

 • nie zalega z płatnościami za poprzednie faktury
 • dostarczył lub przesłał do Studio TEN A. Gracek, P. Kanafa, B. Leżaj kopie niezbędnych dokumentów (wypis z odpowiedniej ewidencji działalności gospodarczej, REGON, decyzja nadania NIP-u oraz upoważnienie do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy).
 • W przypadku zaległości powyżej 7 dni Klient traci prawo do odroczonego terminu, a jego przywrócenie leży w gestii Studio TEN A. Gracek, P. Kanafa, B. Leżaj.

  Przy zleceniach powyżej 3.000 zł netto pobieramy przedpłatę w wysokości min. 40%.

  Ceny opublikowane w cenniku na stronie ten.pl oraz studioten.pl są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

  W chwili złożenia przez Klienta zlecenia w systemie TenPRINT® powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Studio TEN A. Gracek, P. Kanafa, B. Leżaj które zostanie zapłacone gotówką przy odbiorze, kartą płatniczą lub przelewem w przypadku firm, które uzyskały w Studio TEN A. Gracek, P. Kanafa, B. Leżaj możliwość odroczonego terminu płatności.

  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

  §4. Reklamacje

  Prace w formie pliku elektronicznego drukowane są w postaci w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. Studio TEN A. Gracek, P. Kanafa, B. Leżaj nie ma obowiązku sprawdzania, wprowadzania poprawek i modyfikacji.

  Klient oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ograniczeń jakie narzuca druk offsetowy oraz druk cyfrowy i akceptuje ich konsekwencje, w tym niewielkie różnice kolorystyczne jakie mogą wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub druku tej samej pracy na różnych maszynach. Różnice takie nie podlegają reklamacji.

  Studio TEN A. Gracek, P. Kanafa, B. Leżaj zobowiązuje się rozpatrzyć zasadność reklamacji i poinformować klienta o sposobie jej rozwiązania w ciągu 7 dni roboczych od momentu dostarczenia całego zlecenia którego reklamacja dotyczy.

  Reklamacje dotyczące niezgodności z zamówieniem muszą zostać zgłoszone w formie pisemnej w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki lub odebrania zamówienia. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Zleceniobiorcy całego zamówionego nakładu. Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest dostarczenie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.). Dostarczany proof cyfrowy oznaczony powinien być pieczątką Studio TEN A. Gracek, P. Kanafa, B. Leżaj.

  W przypadku uznania zasadności reklamacji oraz decyzji o jej rozwiązaniu poprzez zwrot należności, zwrot ten nie może przekroczyć wartości zafakturowanej. Studio TEN nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wady i uszkodzenia, które nie dotyczą bezpośrednio wykonanego zlecenia, produktu lub usługi, a w szczególności wszelkich szkód majątkowych poniesionych przez klienta oraz wszelkich szkód wynikających z działań pracowników i pełnomocników zatrudnianych przez Klienta.

  Studio TEN A. Gracek, P. Kanafa, B. Leżaj nie odpowiada za wady i opóźnienia w realizacji zleceń wynikające z niewłaściwego przygotowania pliku komputerowego przez Klienta.

  Reklamacje dotyczące jakości druku w przypadku jeśli nie zostanie przesłane 100% reklamowanego nakładu, będą rozpatrywane negatywnie.

  
  Produkty

  płatności dotpay
  płatności blik

  Elektroniczna wizytówka

  (zeskanuj kod QR swoim smartfonem)

  szybki kontakt studio ten